onthaal

news

documenten

maandblad pdf

aansluiting

contact

FR

 

DE OVS VERNIEUWT  WEBSITE EN “DE ONAFHANKELIJKE”

De OVS is volop bezig met vernieuwing. De huidige website wordt vervangen door een moderne, digitale. Zij zal wel nog "De Onafhankelijke" bevatten maar daarbij tal van andere mogelijkheden zoals een nieuwsbrief die digitaal zal verspreid worden. Men hoeft zich enkel in te schrijven om hem per mail toegestuurd te krijgen. Momenteel wordt de nieuwe site getest en hier en daar nog wat aangepast.

Het zou kunnen dat de website, bij de overschakeling naar het internet, een paar dagen niet toegankelijk zal zijn tenzij de klus op een paar uur kan geklaard worden. Gewoon dagelijks een kijkje komen nemen.

 

HET BEWEEGT!...

Wat de omstreden wet Bellot betreft moeten de betwiste artikels worden herschreven door de wetgever om ons voortaan dezelfde prerogatieven toe te kennen als “representatieve en erkende” organisaties op het vlak van stakingsrecht, sociale concertatie en deelname aan de verkiezingen.

Op 18 september hebben wij Minister Bellot ontmoet. Hij heeft ons ingelicht dat de wetswijzigingen zouden gepubliceerd worden eind 2017 in het staatsblad en dat zijn juristen zich buigen over de modaliteiten met betrekking op de sociale verkiezingen.

In dit stadium weten wij nog niet welke middelen ons zullen toegekend worden ter voorbereiding van de verkiezingen.

Binnenkort zullen wij een onderhoud hebben met de directeur-generaal HR-RAIL. We zullen onze advocaat raadplegen voor advies.

 

 

STAKINGSAANZEGGING VAN 10 OKTOBER 2017 

Het Directiecomité van de OVS, samengesteld uit de leiders van de sectoren, heeft beslist niet deel te nemen aan de stakingsactie van 10 oktober. 

Motivatie: De aanzegging is neergelegd als reactie op de verklaringen van individuele regeringsleden met betrekking op de privatisering van de Belgische Spoorwegen. De 1ste Minister en de voogdijminister van de NMBS hebben verklaard dat een privatisering niet aan de orde van de dag is. Dat punt is derhalve momenteel niet van toepassing. 

1. Invraagstelling pensioenen van spoorwegwerknemers: momenteel is geen enkel wetsontwerp neergelegd. De criteria inzake moeilijkheidsgraad van het werk zijn nog niet vastgelegd en dus evenmin de gevolgen op de pensioenen. 

2. Contractuele aanwervingen: De laatste jaren vermenigvuldigen zich deze aanwervingen. De OVS veroordeelt dit al lang. Waarom aanvaarden de representatieve organisaties, die zetelen in de NPC, de proeven voor de passage van contractuelen naar statutair? Door akkoord te gaan met deze proeven accepteren zij de facto de contractuele tewerkstelling. 

3. Wij zijn van mening dat die staking een politiek karakter draagt en gericht is tegen de regeringsbeslissingen. Niettemin is de OVS zich bewust dat de rechtse regering in de toekomst maatregelen wil nemen die een negatieve weerslag zouden hebben, zowel voor het personeel als voor de reizigers. Wij blijven oplettend en zullen niet aarzelen tot actie over te gaan als de tijd daar rijp voor is.

 

 

WINDSTILTE. 

De afgelopen zomermaanden is niets meer gepubliceerd om de eenvoudige reden dat er niets te publiceren was. Na het arrest van het Grondwettelijk Hof, eind juli, hebben noch de regering, noch HR-RAIL iets van zich laten horen. We zitten dus in een fase van windstilte maar die stilte zal toch moeten worden doorbroken en daar wordt op gewacht.

 

OVS SCHRIJFT OOK GESCHIEDENIS IN EUROPA

In de Belgische pers werd weinig of geen aandacht geschonken aan het arrest van het Grondwettelijk Hof maar de CESI (Europese Confederatie van Onafhankelijke Syndicaten), waarbij de OVS via de NUOD is aangesloten, heeft dat wel gedaan. Hun homepagina is er aan gewijd.

De tekst is wel in het Engels, de voertaal van de CESI.

Volg deze URL. (www.cesi.org)

 

 

 

 

 

OPZEGTERMIJN VAN 1 JAAR VOOR TREINBESTUURDERS

Raad van State verwierp onze klacht. 

Zoals bekend had de OVS klacht neergelegd bij de Raad van State (RVS) tegen het bericht 46 H-HR van 1 maart 2016. Het had betrekking op de opzeggingstermijn van één jaar van toepassing voor de treinbestuurders. De klacht van de OVS beoogde de opschorting van bewust bericht, wat achteraf kon leiden tot vernietiging. De Raad van State heeft de Maatschappij in het gelijk gesteld. Wij gaan hier niet dieper ingaan op de conclusies die de Raad heeft aangebracht om haar arrest te staven. Dat heeft niet de minste zin: alleen de uitspraak telt. Die kwam er op 27 juni 2017. De maatschappij heeft, naar onze mening, geen rekening gehouden met het gelijkheidsbeginsel aangezien bewust bericht alleen van toepassing is voor treinbestuurders maar de Raad van State heeft geoordeeld dat het beginsel niet kon ingeroepen worden. Wij hebben geen gelijk gekregen en daar valt niets tegen te beginnen. De OVS heeft het nog maar eens opgenomen voor het kader van de TB. Wij zijn dus geenszins aan de zijlijn blijven staan wat de anderen wel hebben gedaan. Het is niet altijd mogelijk een zaak te winnen, wel om er voor te gaan en dat heeft de OVS nog maar eens bewezen.

 

Wetsbepaling vernietigd die aangenomen vakbonden uitsloot van sociale verkiezingen NMBS

BRUSSEL  27.07.2017 

In mei 2017 werd een wetsbepaling (wet Bellot) geschorst na klacht van de OVS bij het Grondwettelijk Hof. Op 26/07 heeft het Hof de schorsing omgezet in vernietiging. Het ging om een toevoeging aan art. 12 van de wet van 1926 waarin de aangenomen vakbonden geen stakingsaanzeggingen meer mochten neerleggen en uitgesloten werden van deelname aan de syndicale verkiezingen van 2018. (art.114.1 °3 en °4). Deze teksten zijn dus vernietigd en de OVS mag deelnemen aan bewuste verkiezingen.

 

Grondwettelijk Hof schorst "wet Bellot"!

Op 18 mei heeft de hoogste Belgische rechtsinstantie een uiterst zeldzaam arrest geveld: de beslissing om een wet te schorsen.

Volgens de analyse van onze advocaat, Meester Joassart, zou het slechts de 18de maal zijn dat het Grondwettelijk Hof een dergelijk verdict velt.

Dit betekent welk een discriminerend karakter de wet, gezamenlijk opgesteld door ex-minister Galant en huidige Bellot, had.

Ter herinnering, deze wet viseerde quasi volledig de OVS uit te schakelen van het syndicaal veld van de Belgische Spoorwegen en alleen plaats te maken voor de representatieve vakbonden (gepolitiseerd waarvan het overkoepelend orgaan zetelt in de Nationale Arbeidsraad).

Sinds het verschijnen van de wet, op 3 augustus 2016, werd ons verbod opgelegd een stakingsaanzegging neer te leggen en, erger nog, deel te mogen nemen aan de sociale verkiezingen voorzien in 2018.

Wij hebben dan beslist het gerecht in te schakelen en onze advocaat gemandateerd om bewuste wet eerst te schorsen en vervolgens te annuleren. Deze aanvraag werd ingediend op 7 december 2016 en de abnormaal lange tijdspanne van de beraadslaging deed vermoeden dat het een moeilijke beslissing was voor de 2 voorzitters en elfkoppige juryleden.

In de motivaties van het oordeel wordt gewag gemaakt van een ernstig letsel toegebracht aan onze organisatie wegens het feit ons uit sluiten van het democratisch recht om de werknemers toe te laten hun vertegenwoordigers te verkiezen. Betreffende het stakingsrecht en uitsluiting van collectieve onderhandelingen is het Hof van oordeel dat een onevenwichtige schade aan de syndicale rechten is toegebracht. Dit arrest zou moeten gevolgd worden door een beslissing om de bewuste wet te annuleren aangezien het Hof inderdaad zijn zienswijze tussen de twee arresten nooit gewijzigd heeft.

Volgens onze raadsman zou het arrest onmiddellijk effect moeten hebben en zou de OVS vanaf nu het recht moeten hebben deel te nemen aan de sociale verkiezingen en stakingsaanzeggingen neer te leggen. Op het ogenblik dat wij dit artikel publiceren kunnen wij de gevolgen, die zullen worden voorbehouden aan het gevolg van deze schorsing nog niet beoordelen. Ondervraagd door de pers wil minister Bellot zich de tijd gunnen om het arrest grondig door te nemen vooraleer te reageren, net zoals directie HR-RAIL heeft beslist.

Wij houden er eveneens aan al onze leden te danken die hun vertrouwen hebben behouden niettegenstaande de onwaarheden die gelanceerd werden door de media maar tevens intern door kwaadwilligen en opportunisten.

 

KLACHT GRONDWETTELIJK HOF. 

Zoals voldoende bekend heeft de OVS om de schorsing  "wet Bellot” gevraagd.  Op woensdag 17 januari hebben de advocaten hun pleidooi gehouden vóór het Grondwettelijk Hof.

Zonder op de zaak vooruit te lopen moet toch rekening gehouden worden met het feit dat het Hof nog nooit gunstig heeft gereageerd op dergelijke klachten in kort geding. Wat de uitspraak ook moge zijn, de volgende stap is het verzoek om annulering.

 

KLACHT RAAD VAN STATE -KLACHT TREINBESTUURDERS - OPZEGGINGSTERMIJN.

De OVS heeft zijn advocaat gevraagd welke de vooruitzichten zijn. Het gaat hier wel om een klacht tegen de NMBS i.v.m. de termijn voor neerlegging van de betrekking waarvoor de Raad van State moet ingeschakeld worden wat ook is gebeurd.

Volgens onze raadsman dient gewacht op het advies van de auditeur en dat kan wel een tijd duren.

 

MEDEDELING 08/09/2016

HR-RAILheeft beslist de permanentie van de OVS, de interne telefoonlijnen en Intraweb af te schaffen. Tevens worden betrokken bedienden teruggeplaatst in actieve dienst op 01/09/2016. Deze toestand is veroorzaakt door het wetsontwerp Galant/Bellot dat het VSOA ambtshalve installeert als “representatieve vakbond”. Dit ontwerp is officieel wet geworden op 07/09/2016. Ter herinnering, het VSOA was een aangenomen vakbond, zoals de OVS, tot 06/09/2016.

Het VSOA doet aldus haar intrede in alle paritaire instanties zonder verplichting een percentage van aangesloten leden te rechtvaardigen. Een mooie ontkenning van democratie. In tegenstelling met wat sommigen willen doen geloven blijft onze vakbond aangenomen en behoudt al zijn syndicale prerogatieven .

ORGANISATIE VAN DE OVS. 

Op het vlak van lidgelden, jaarlijkse syndicale premie, premies voor huwelijk/wettelijk samenwonen, geboorte en opruststelling wordt niets gewijzigd. Elke staking, erkend door de OVS zal, zoals in het verleden, vergoed worden.

Wij hebben vier lijnen GSM (Proximus) geopend: 

Luc Pauwels, Voorzitter (NL): 0478 7504 38.

Luc Michel, Vice-Voorzitter (FR): 0478 7506 16.

Gino Wirken, Algemeen Secret. (NL): 0478 7502 81.

Kris Van de Putte - Nat. Secret. (NL) - TF 0473 962820.

Pascal Dumont, Nat. Secret. (FR): 0478 7504 97.

E-mail: info@ovs-sic.be 

Nieuwe fax sociale zetel: 02 502 0902.

Repliek van de OVS ten gevolge de publicatie in het Staatsblad van de nieuwe wet.

Na finalisering van het juridisch dossier door onze advocaat gaan wij een procedure opstarten bij het Grondwettelijk Hof voor opschorting en annulatie van de wet. Ons steunende op de Belgische en Europese wetgeving vertrouwen wij op een gunstige uitspraak en meer bepaald op de annulatie.